GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ POMOC?

Pamiętaj, są różne rodzaje przemocy. Nie wszystkie są przestępstwem ściganym karnie, ale to nie znaczy, że należy je akceptować. Niezależnie od tego, czy przemoc, której doświadczasz, jest przestępstwem czy nie, istnieje wiele instytucji, do których możesz się zgłosić i które mają obowiązek Ci pomóc.

Jeśli przemoc w Twoim domu jest związana z orientacją seksualną lub tożsamością płciową Twoją bądź innej osoby w Twojej rodzinie, pamiętaj, że są organizacje, stworzone specjalnie po to, by wspierać osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe (LGBT).

PIERWSZY KONTAKT - WSPARCIE TELEFONICZNE, MAILOWE

Telefon Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich 22 628 52 22 (poniedziałek – piątek w godz. 18 – 21)
Mail: poradnictwo@lambdawarszawa.org
Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Dla kogo?

 • dla osób LGBT, w tym osób pokrzywdzonych przemocą domową, przemocą na tle homofobicznym i transfobicznym lub dyskryminacją,
 • świadków przemocy,
 • rodzin i bliskich osób LGBT.

Oferta:

 • informacja i wsparcie psychologiczne,
 • interwencje, terapie krótkoterminowe,
 • poradnictwo prawne,
 • grupy wsparcia i terapeutyczne.

Porady udzielane są anonimowo - nie musisz podawać żadnych danych osobowych, aby skorzystać z pomocy.
Więcej informacji

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” 22 668 70 00 (codziennie w godz. 12-18)
Mail: poradnia@niebieskalinia.pl
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Dla kogo?

 • dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie,
 • świadków przemocy.

Oferta:

 • prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych,
 • świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów,
 • poradnictwo prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121212 (dyżury: poniedziałek-piątek w godz. 8:15-20:00, w pozostałym czasie można zostawić wiadomość z prośbą o kontakt)
Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Dla kogo?

 • dla osób niepełnoletnich,
 • opiekunów, osób bliskich osobom niepełnoletnim,
 • świadków przemocy lub łamania praw dziecka.

Oferta:

 • zgłaszanie i poradnictwo w sprawach związanych z przemocą, problemami emocjonalnymi, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania,
 • edukacja odnośnie praw dziecka.

Połączenie jest bezpłatne.
Więcej informacji

Organizacje LGBT

WARSZAWA

Stowarzyszenie Lambda Warszawa
ul. Żurawia 24a/4,
00-515 Warszawa
tel. 22 415 83 38 (biuro)
22 628 52 22 (Telefon Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich)
http://lambdawarszawa.org/
warszawa@lambdawarszawa.org

Kampania Przeciw Homofobii
ul.Solec 30A (wejście od al. 3 Maja),
00-403 Warszawa
tel. +48 22 423 64 38
https://kph.org.pl/
info@kph.org.pl

Fundacja Trans-Fuzja
Organizacja działająca na rzecz osób transpłciowych
http://transfuzja.org/
kontakt@transfuzja.org

PLACÓWKI POMOCOWE - PRZEMOC W RODZINIE

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
To ośrodki wyspecjalizowane w świadczeniu wsparcia osobom, które doświadczają przemocy domowej.

Ośrodki oferują:

 • schronienie całodobowe na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 • diagnozę sytuacji osoby doświadczającej przemocy i plan wyjścia z niej,
 • poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne.

Ośrodki działają w każdym województwie (Zobacz, gdzie jest najbliższy).

WARSZAWA

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa
Tel. (0-22) 622-25-17 tel./faks (0-22) 652-01-17
E-mail: temida@cpk.org.pl

Pomoc społeczna
To instytucja, która - podobnie jak policja - może prowadzić procedurę Niebieskiej Karty (opis procedury w zakładce Zgłaszanie przemocy na policję) oraz zaoferować Ci wsparcie w związku z doświadczeniem przemocy. Doświadczenie przemocy możesz zgłosić w dowolnym Ośrodku Pomocy Społecznej (w swojej gminie, mieście lub dzielnicy).
Lista ośrodków w całej Polsce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Centra działają w każdym powiecie. Wspierają rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji.
Oferują pomoc w postaci wsparcia psychologicznego także w przypadku przemocy domowej. Kierują Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, udzielającymi profesjonalnej pomocy osobom, które znajdują się w kryzysie - również ze względu na doświadczanie przemocy.
Lista ośrodków w całej Polsce

WARSZAWA

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2,
01-833 Warszawa
Poniedziałek – Piątek 8.00-16.00
http://www.wcpr.pl/

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
6-go Sierpnia 1/5
02-843 Warszawa (Ursynów - Pyry)
tel. 22 855 44 32
514 202 619
sekretariat@woik.waw.pl

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W sytuacji, gdy doświadczana przez Ciebie przemoc ma także związek z problemem alkoholowym w Twojej rodzinie, możesz zgłosić się do komisji działającej w Twojej gminie/dzielnicy.

Oferta:

 • diagnoza i ocena sytuacji w rodzinie,
 • inicjowanie interwencji w przypadku przemocy domowej,
 • poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne,
 • motywowanie do podjęcia leczenie i kierowanie do specjalistycznych placówek.

Pracownik komisji jest uprawniony do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty (dokładny opis procedury w zakładce Zgłaszanie przemocy na policję).

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
e-mail: komisja.alkoholowa@um.warszawa.pl

Zespoły Komisji znajdują się w każdej dzielnicy.
Lista

Lista wszystkich placówek udzielających pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie w Warszawie

Wyszukiwarka instytucji z całej Polski zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE STOSUJĄ PRZEMOC

W sytuacji, gdy stosujesz przemoc wobec bliskiej osoby możesz zgłosić się do ośrodka, który oferuje pomoc edukacyjną i korekcyjną. Uzyskasz wsparcie w naprawie swoich zachowań.
Wykaz wszystkich placówek, które świadczą taką pomoc w całym kraju:

ZGŁASZANIE PRZEMOCY NA POLICJĘ

Nie każda przemoc, której doświadczamy w domu, jest przestępstwem. Przestępstwem nazywa się przemoc, która spełnia cechy wynikające z definicji przestępstwa znęcania się, zawartego w Kodeksie Karnym.

Karalne jest przestępstwo “znęcania się” (fizycznego lub psychicznego). Najczęściej przyjmuje się, że musi to być sytuacja długotrwała i dotkliwa. Jednak pojedyncze akty przemocy - takie jak znieważanie, groźby, naruszenie nietykalności cielesnej, nękanie czy pobicie - również mogą być przestępstwem.

Składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nie musisz znać szczegółów prawnych i wiedzieć, do jakiego przestępstwa doszło. Jeśli masz przekonanie, że sytuacja, której doświadczasz, jest przestępstwem, to Policja jest od tego, by dany czyn odpowiednio zakwalifikować.

W razie, gdy Twoje zawiadomienie zostanie przyjęte i będzie się toczyć postępowanie karne, uzyskasz w nim status osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Wiąże się z tym szereg uprawnień, o których więcej możesz przeczytać tu: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/Data/Files/_public/informator/informatorpokrzywdzonego.pdf

Nawet w sytuacji, gdy nie doszło do przestępstwa, możesz zgłosić przemoc na Policję poprzez:

 • telefon po pomoc (112 lub 999), w sytuacji gdy Twoje zdrowie i życie może być zagrożone i wymagana jest interwencja w domu,
 • zgłoszenie się do swojego Dzielnicowego (dane o dzielnicowym powinny znajdować się na tablicy informacyjnej budynku/osiedla, na którym mieszkasz czy u sołtysa, są też na stronie internetowej komendy policji w Twoim miejscu zamieszkania) i opowiedzenie o sytuacji, której doświadczasz.

W obu przypadkach skutkiem takiego zgłoszenia może być założenie Niebieskiej Karty, czyli uruchomienie procedury, w ramach której sytuacja w Twoim domu będzie monitorowana przez osoby, których zadaniem jest rozwiązanie sytuacji przemocy.

Co dzieje się po założeniu „Niebieskiej Karty”?
W ciągu 7 dni wypełniona „Niebieska Karta – A” zostanie przesłana do Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący Zespołu w ciągu 3 dni zwołuje Grupę Roboczą.

W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, znający sytuację rodziny lub zajmujący się przemocą. Może to być: pracownik socjalny, który był w środowisku, dzielnicowy, pedagog/psycholog szkolny lub przedszkolny, przedstawiciel ochrony zdrowia, kurator, członek komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz związków wyznaniowych.

W uzasadnionych przypadkach, w skład Grupy Roboczej mogą być zaproszeni prokurator lub asystent rodziny. Wszystko zależy od sytuacji rodziny i tego, jakiej pomocy potrzebuje.

Przebieg spotkań Grupy Roboczej:

 • Na pierwszym spotkaniu omawiana jest sytuacja rodziny i opracowywany jest wstępny plan pomocy.
 • Na kolejne zapraszana jest osoba doznająca przemocy. W trakcie spotkania opowiada swoją sytuację - mówi o tym, co chciałaby zmienić, czy widzi jakieś rozwiązania. Następnie, plan pomocy opracowywany jest wspólnie. Kolejne spotkanie umawiane jest w celu sprawdzenia, czy zaproponowany plan działa.
 • Grupa zwoływana w innym terminie odbywa się z udziałem osoby, która stosuje przemoc (według relacji osoby doświadczającej przemocy lub na podstawie wiedzy wynikającej z interwencji). Celem rozmowy jest poznanie sytuacji osoby stosującej przemoc, uświadomienie jej, że stosuje przemoc oraz wspólne zastanowienie się nad rozwiązaniem problemu. Grupa proponuje działania, które mają na celu poprawę sytuacji.
 • Po spotkaniu z obiema stronami najczęściej pracownik socjalny oraz dzielnicowi podejmują odpowiednie działania, by kontrolować sytuację w rodzinie. Jeśli jest potrzeba, wyznaczane są też inne osoby oraz instytucje, które będą wspierać rodzinę w wychodzeniu z relacji przemocowej.

W ramach procedury „Niebieskiej Karty” Grupa Robocza spotyka się regularnie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc w różnych dniach, aby zorientować się w obecnej sytuacji w rodzinie.

POMOC MEDYCZNA I PSYCHOLOGICZNA

W sytuacji, gdy przemoc spowoduje obrażenia ciała, warto udać się do lekarza po pomoc, by konsekwencje zdarzenia nie przyniosły poważnych skutków dla zdrowia.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną - pamiętaj, że lekarz lub pielęgniarka mają obowiązek nieodpłatnego wystawienia zaświadczenia o obrażeniach, które powstały w wyniku stosowanej wobec Ciebie przemocy. Może to stanowić ważny dowód w ewentualnym późniejszym postępowaniu przeciwko osobie stosującej przemoc. Takie zaświadczenie jest nieodpłatne.

Nie należy mylić go z obdukcją, czyli specjalistycznym zaświadczeniem wydawanym przez lekarza medycyny sądowej. Kiedyś było to jedyne możliwe do uzyskania zaświadczenie. Obecnie takie zaświadczenie może wydać każdy lekarz czy nawet pielęgniarka i mają obowiązek to zrobić, jeśli o nie poprosisz. Możesz powołać się na przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ponadto, pracownicy służby zdrowia mają możliwość założenia “Niebieskiej Karty”, która rozpoczyna procedurę mającą na celu ochronę osoby doświadczającej przemocy i monitorowanie sytuacji w jej domu.

Wykaz programów na terenie Warszawy

Organizator

Kontakt dla prasy

Karolina Więckiewicz

ekspertka ds. przemocy motywowanej uprzedzeniami, kwieckiewicz@lambdawarszawa.org

Ewa Niedziałek

koordynacja kampani społecznej eniedziałek@lambdawarszawa.org